NSHA_72

Nebraska State Historical Society, Lincoln, NE